ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1. prezes - Andrzej Burzyński

2. z-ca prezesa - Maria Burzyńska

3. skarbnik - Jolanta Piecuch

4. sekretarz - Izabela Wiśniewska

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Małgorzata Łęgowska

2. Marlena Zakierska

3. Mirosława Szczepańska

Tel. 660 221 547, 888 726 785

KRS nr 0000274238 NIP 8762378209

Regon 340282274,

numer rachunku bankowego: 98948410332300030082100001

 www.poradnia-grudziadz.pl

 

STATUT

SPECJALISTYCZNA POMOC RODZINOM „NADZIEJA” 

86-300 GRUDZIĄDZ

ul. KOŚCIELNA 1

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych dla prowadzenia działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych uzależnień ,działania na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, wspierania się w chorobie i trudnych sytuacjach życiowych.

 

§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Grudziądz.

 

§3

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią w brzmieniu : Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”                         

 

§4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych zajmujących się podobną działalnością.

 

§5

Stowarzyszenie zarejestrowane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Działalność swą opiera na pracy społecznej członków i wolontariacie, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników .

 

Rozdział II– CELE STOWARZYSZENIA, SPOSOBY ICH REALIZACJI.

 

§1

 Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, działanie na rzecz moralnego i psychicznego uzdrowienia rodziny, wsparcia rodziny w wychowywaniu dzieci i na rzecz trwałości rodziny oraz realizowanie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

 

§2

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :

1.Pomoc społeczną,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

2.Udzielenie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

3.Działalność charytatywną.

4.Ochronę i promocję zdrowia.

5.Dążenia do trwałej abstynencji członków.

6.Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

7.Krajoznowstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

8.Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

9.Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno-moralnych ,ze szczególnym uwzględnieniem istoty wszelkich uzależnień.

10.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

11.Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

12.Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym żyć w abstynencji.

13.Promocję i organizację wolontariatu.

14. Prowadzenie mediacji pojednawczych rodzinnych.

15. Działania na rzecz wspierania i integracji rodzin.

 

§3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.

§1

Członków Stowarzyszenia dzielimy na :

1.Zwyczajnych

2.Honorowych

3.Wspierających

 

§2

Członkiem Zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej , zainteresowany działalnością i realizacją celów zawartych w Statucie Stowarzyszenia.

 

§3

Członkowie Zwyczajni są przyjmowani do Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej zobowiązanie przestrzegania Statutu i realizację celów Specjalistycznej Pomocy Rodzinom „Nadzieja”

 

§4

Członek Zwyczajny ma prawo :

1.Wybierania i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.Udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.

 

§5

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do :

1.Przestrzegania postanowień Statutu,

2.Realizacji uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

3.Aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

4.Udziału w zebraniach i spotkaniach.

5.Przestrzegania norm współżycia i samopomocy.

 

§6

Prawa i obowiązki Członka Honorowego :

1.Członek Honorowy posiada prawa określone w §4

2.Obowiązki Członka Honorowego określa §5 oraz uchwalony regulamin Władz Stowarzyszenia.

 

§7

Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w związku z prowadzoną przez daną osobę szczególną działalności na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

 

§8

Prawa i obowiązki Członków Wspierających :

1.Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna bądź prawna , która będzie wpierać finansowo lub wspomagać działalność Stowarzyszenia w sposób zgodny z obowiązującym prawem RP.

2.Członkiem Wspierającym może zostać każdy, kto złoży pisemną deklarację przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§9

1.Utrata członkostwa następuje na skutek :

a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek przez okres pół roku,

- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA, WYBORY.

 

§1

Władzami Stowarzyszenie :

1.Walne Zebranie Członków ,

2.Zarząd Stowarzyszenia,

3.Komisja Rewizyjna.

 

§2

Kadencja władz trwa cztery lata.

Członkowie władz mogą pełnić funkcje przez kilka kadencji.

 

§3

Uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów.

 

§4

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków ma następujące prawa i obowiązki:

1.Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2.Zatwierdzenie Uchwał Zarządu o wystąpieniu lub wstąpieniu Stowarzyszenia z lub do innych organizacji krajowych i zagranicznych,

3.Przyjmować i rozpatrywać sprawozdania z pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.Uchwala przyznanie lub ustanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

5.Zatwierdza sprawozdania finansowe,

6.Podejmuje Uchwały o zmianie Statutu, rozwiązaniu bądź zawieszeniu działalności Stowarzyszenia,

7.Przeprowadza wybory Zarządu,

8.Dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej.

 

§5

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością głosów przy obecności 50 % członków Stowarzyszenia.

 

§6

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia muszą być poinformowani o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na 7 dni przed terminem.

 

§7

Członek Zarządu może być pozbawiony pełnienia funkcji w chwili:

1.Ustania członkostwa,

2.Zrzeczenia się funkcji,

3.Odwołania z funkcji.

§8

1.Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą oraz odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków,

2.Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona :

1.Prezesa,

2.Wiceprezesa

3.Sekretarza

4.Skarbnika

§9

Do prac Zarządu należy :

1.Ustalanie i zatwierdzanie planu działalności,

2.Przestrzeganie i wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.Zatwierdzanie budżetu i bilansu,

4.Zawieszanie bądź odwoływanie ze składu Zarządu członków nie wywiązujących się z powierzonych zadań,

5.Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

6.Organizowanie imprez, spotkań o charakterze zamkniętym i ogólnodostępnym ,

7.Prowadzenie działalności gospodarczej,

8.Podejmowanie uchwał o wstąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia do lub z innych instytucji krajowych i zagranicznych na warunkach określonych w ich statutach.

 

§10

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 

§11

W celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

§12

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

 

§13

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego. Komisja powołana jest do przeprowadzania bieżącej kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w każdym czasie.

 

§14

Komisja Rewizyjna ma prawo :

- zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

- występowania do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami i postulatami wynikającymi z kontroli działalności Stowarzyszenia,

- występowania do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium i ich odwołania lub poszczególnych jego członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział V – MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§1

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią :

1.Fundusze,

2.Ruchomości,

3.Nieruchomości.

§2

Na fundusze składają się :

1.Składki członkowskie ( ustalone przez Zarząd ),

2.Wpływy z działalności gospodarczej i statutowej,

3.Dotacje i subwencje,

4.Zapisy i darowizny.

 

 §3

1.Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna, do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

2.Dla prawidłowości gospodarki finansowej Zarząd tworzy stanowisko księgowego,

3.Wszelkie dyspozycje majątkowe podlegają akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

 

 Rozdział VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1

1.Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych,

2.Uchwałę w sprawie zawieszenia działalności lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

 

§2

W chwili rozwiązania Stowarzyszenia majątek decyzją Walnego Zebrania Członków przeznaczony zostaje na cele określone w Uchwale o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

 

§3

Statut niniejszy uchwalono na zebraniu założycielskim Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym ‘’ w Grudziądzu w dniu 27 września 2006 roku oraz dokonano zmian w statucie w dniu 20 grudnia 2006 roku. Kolejnych zmian w statucie dokonano na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19.06.2013 r. oraz w dniu 02.07.2014 r.

                                                                                                        

§4

Na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 02.07.2014 r. postanowiono o złożeniu wniosku o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (1%)

 

Świecie

ul. Sądowa 6

Przedszkole Miejskie nr 1

rejestracja:

tel.660 221 547

Chełmno

ul. Kamionka 3,

Miejski Ośrodek Profilaktyki

 i Promocji Zdrowia

rejestracja:

tel.660 221 547

Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46,

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii

i Integracji Społecznej

rejestracja:

 tel.660 221 547

Grudziądz

ul. Kościelna 1

Parafia

Św. Mikołaja Biskupa

rejestracja:

tel.888 726 785

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now