Program Profilaktyczny

 

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

 

RODZAJ PROGRAMU:  profilaktyczno – edukacyjny

 

OGÓLNE  CELE  PROGRAMU:

 

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowia.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnychi prospołecznych wśród młodzieży.

 • Tworzenie przez młodzież w swoim środowisku lokalnym swoistego lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.

 • Uwrażliwienie młodych ludzi na kłopoty innych osób oraz zdobycie przez nich podstawowych umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach problemowych.

 • Wzmacnianie norm i wartości społecznych.

 

ODBIORCY PROGRAMU:

 

Program adresowany jest głównie do młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych oraz starszej, chcącej w przyszłości pełnić rolę LIDERA profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w swoich grupach rówieśniczych oraz zdobyć status Młodzieżowego Lidera Promocji Zdrowia.

Głównym motywem zaangażowania się w działania profilaktyczne, wg. badań ankietowych przeprowadzonych z grupami liderskimi z lat ubiegłych, jest chęć pomocy innym oraz zainteresowanie uczestników własnym rozwojem.

W zajęciach uczestniczyć może młodzież w wieku od 14 do 22 lat z różnych środowisk szkolnych, akademickich itp.

Zajęcia w grupach mają charakter dobrowolny. Uczestnikom prezentowana jest oferta programowa. Program nie obejmuje pracy z osobami zażywającymi środki psychoaktywne!

 

POZOSTALI ODBIORCY:

Program nastawiony jest na współpracę:

 • z zainteresowanymi rodzicami, którzy zgłoszą się o pomoc, poradę lub informację,

 • z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, pedagodzy itp./

 • z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych pracującymi z młodzieżą.

 

OPIS PROGRAMU:

 

I –  warsztaty szkoleniowe 1x w tygodniu po 2 godziny (oprócz ferii zimowych i wakacji], w zależności od możliwości finansowych ogranizacji w okresie wakacyjnym – planowany obóz szkoleniowo-integracyjny /turnus 1 tygodniowy /, na którego realizację przewidziano 30 godzin zajęć. Letni Obóz Liderów dotyczyć będzie doskonalenia i pogłębiania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie I etapu, a także warsztat pracy kontaktu indywidualnego z osobami potrzebującymi pomocy oraz warsztat intensywnej pracy własnej: trening intrapersonalny i interpersonalny.

 

II praca profilaktyczna liderów w środowiskach /happeningi, akcje masowe, programy party workers i street workers, edukacja rówieśnicza, kolportaż materiałów edukacyjnych/.

Podstawowym środkiem do osiągnięcia założonych celów jest przekazanie uczestnikom programu, wiedzy i umiejętności dotyczących mechanizmów powstawania szkód zdrowotnych i psychospołecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz radzeniu sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi.

 

ZADANIA:

 

 • Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym, bez odwoływania się do substancji  chemicznych.

 • Dostarczenie rzetelnych informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz sposobach zapobiegania uzależnieniom.

 • Zdobycie przez młodzież umiejętności interpersonalnych, psychospołecznych.

 • Zdobycie umiejętności udzielania pomocy swoim rówieśnikom.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • Podwyższenie poczucia własnej wartości młodzieży.

 • Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych. 

 • Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach.

 • Promowanie zdrowego stylu życia /bez środków chemicznych/.

 • Nawiązanie i kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

 • Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych /tzw. edukacja rówieśnicza/.

 • Rozwój zainteresowań.

 • Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych.

 • Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych   dla osób zainteresowanych.

 

METODY i TECHNIKI PRACY:

 

 • mini wykład

 • burza mózgów

 • drama

 • dyskusja panelowa

 • wizualizacja

 • sondaż opinii

 • opowiadanie o swoich przeżyciach

 • praca w małych grupach

 • praca w parach

 • praca indywidualna

 • dyskusja

 • rysunek

 

EWALUACJA PROGRAMU:

 • wewnętrzna

 • ankiety ewaluacyjne dla uczestników

  • przed przystąpieniem do Programu

  • w trakcie trwania

  • post factum

 • sondaż opinii

 • obserwacja uczestnicząca

 

I ETAP:

UDZIAŁ MŁODZIEŻY W XIV SESJACH WARSZTATOWYCH

 

Proponowane bloki tematyczne

Czas trwania 1 sesji: 2 godziny

 

SESJA I -  Moje uczestnictwo w grupie. Integracja, ustalenie praw i zasad.

SESJA II - Tworzymy grupę. Nawiązanie bliższych kontaktów oraz lepszego poznania się.

SESJA III - Ty i ja – jak rozmawiać. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Podstawowe informacje na temat

                  komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

SESJA IV - Postrzeganie siebie, rozpoznawanie własnych potrzeb. Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego

                   obrazu samego siebie.

SESJA V - Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji.

SESJA VI - Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?

SESJA VII - Świat nastolatka – tendencje rozwojowe, kryzysy. Pomoc  w kryzysie.

SESJA VIII - Pojęcie Zdrowia i Promocji Zdrowia. Rola liderów młodzieżowych w kształtowaniu wzorców zdrowego stylu życia.

SESJA IX - Wprowadzenie do tematyki uzależnień. Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych

                   /nielegalnych i legalnych/, przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia.

SESJA X - Mity dotyczące używania środków psychoaktywnych /stereotypy oraz fakty/. Nastolatek zdrowy – nastolatek

                  uzależniony. Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne.

SESJA XI - Wpływ grupy rówieśniczej na decyzje dotyczące ich używania. Prawo
a narkotyki. Formy pomocy specjalistycznej.

SESJA XII - Trening umiejętności udzielania pomocy. Rozpoznawanie problemów rówieśników. Działania motywacyjne,

                    informacyjne, edukacyjne.

SESJA XIII - Ryzykowne zachowania wynikające z bycia pod wpływem narkotyków a zakażenie wirusem HIV oraz chorobami

                    przenoszonymi drogą płciową.

SESJA XIV - Podsumowanie zrealizowanego Programu. Uroczyste wręczenie certyfikatów.

 

II ETAP:

WDRAŻANIE ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM POPRZEZ:

 • Prowadzenie przez liderów grup edukacyjnych, wsparcia (pod kierunkiem superwizora).

 • Prowadzenie działań z zakresu doradztwa rówieśniczego (poradnictwo), wsparcia w swoim najbliższym środowisku (monitorowanie działań).

 • Organizacja happeningów, akcji profilaktycznych, otwartych debat, itp. (przy współudziale instytucji, lokalnych mediów, organizacji, itp.).

 • Włączania przez liderów do działań profilaktycznych osób (młodzieży) ze swoich środowisk rówieśniczych.

 • Wskazywanie alternatywnych form zabawy oraz sposobu spędzania czasu wolnego (pozytywna presja rówieśnicza, bezpiecznie rozwijające propozycje na nudę, efektywnie wykorzystany nadmiar wolnego czasu).

 • Udzielanie informacji dotyczących specjalistycznych form pomocy (środowiskowej, terapeutycznej, socjalnej, grup wsparcia, itp.), oraz adresy placówek, w których świadczone są tego typu usługi.