PROFILAKTYKA SELEKTYWNA

 

SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

to program, który służy przygotowaniu szkół

i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły

po substancje psychoaktywne lub mających problemy z dostosowaniem się do panujących w szkole norm i zasad. 

 

Adresatami programu są:

 • rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

 • nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne wobec uczniów.

 

Główne cele interwencji

1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia,

które polega na:

 • utrzymaniu więzi z dzieckiem,

 • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami,

 • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.

2. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych

przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące

w szkole zasady i normy.

Składa się na to:

 • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym,

 • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole,

 • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania        ich kompetencji zawodowych.

 

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W DWÓCH ETAPACH:

 

ETAP I – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej

Cele

 • budowanie przekonania, że metoda interwencji może być przydatna,

 • rozpoczęcie dyskusji na temat celów, założeń i przebiegu działań,

 • wyłonienie nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do prowadzenia działań interwencyjnych.

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne,

 • podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,

 • wiedza na temat substancji psychoaktywnych,

 • znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

 

ETAP II – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli