Profilaktyka selektywna "Fred goes net"

 

Program wczesnej interwencji wobec młodych osób, które po raz pierwszy zostały odnotowane w  związku z  narkotykami lub alkoholem.

Cele  programu„FreD”

 • Zachęcenie użytkownika narkotyków do zastanowienia nad kwestią używania substancji

 • Skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem                                                                                  na zachowanie

 • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania  i ryzyka

 • Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania

 • Uniemożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka

 • Informowanie na  temat możliwych form pomocy

 

Regulacje  prawne  odnośnie problemu narkomanii :

Ustawa  z  dnia  29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu  narkomanii

 • Zaostrzenie  przepisów  karnych na  przestrzeni ostatnich 10 lat

 • Posiadanie  narkotyków  jest nielegalne i podlega  karze  - grzywna  ograniczenie  lub pozbawienie  wolności

 • Możliwość zawieszenia postępowania przez  prokuratora  w  przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w  programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym.

 

Ustawa z  dnia  26 października 1982 r o postępowaniu w  sprawach nieletnich:

Sąd  rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia  przez  małoletniego (13-18 lat ) czynu karalnego może :

- zobowiązać nieletniego do udziału w odpowiednich zajęciach o charakterze  wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,

 - do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 - do zaniechania używania alkoholu lub innego środku w celu wprowadzenia się  w  stan odurzenia, 

 - rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub inną  poradnią specjalistyczną , zakładem pracy , lekarzem lub zakładem leczniczym.

 

Regulacje prawne –szkoła

 • Używanie  przez  uczniów środków odurzających jest traktowane jako sygnał demoralizacji

 • Prawna  wykładnia do podjęcia przez  szkołę  interwencji – „Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z  policją w  sytuacji zagrożenia  dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością” ( opr. MSWiA)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu  z  31 stycznia 2003 r

 

Prawny obowiązek szkoły :

 • Poinformowanie rodziców o używaniu narkotyków  przez  ucznia 

 • Rekomendowane – ustalenie  kontaktu  między szkołą, uczniem i rodzicami dotyczącego rozwiązania problemu używania substancji oraz  jego monitorowania

 • Zawiadamianie sądu rodzinnego lub policji w przypadku:

                            - utrzymania się niepożądanego zachowania ,

                            - trudności we współpracy z rodziną ucznia,

                            - posiadania przez ucznia narkotyków (popełnienie czynu karanego )

 

 

 

 

 

 

 

KPFGN%20%5B1280x768%5D_edited.jpg
fred.png
indeksc.jpg

660 221 547

56 687 15 35